film permethrin intoxicatie kat - YouTube- onbrandbaar vliegtuiginsecticide permethrin ,Een kat in de opname van DierenDokters Utrecht met een permethrin intoxicatie. Dit veroorzaakt oa epileptiforme toevallen en spontane spiertrillingen. Deze v...ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8717− 6 − Hoge Gezondheidsraad www.hgr-css.be AFKORTINGEN EN SYMBOLEN AChE Acetylcholine-esterase ADI Acceptable Daily Intake AEL Acceptable Exposure Level AOEL Acceptable Operator Exposure Level BS Belgisch Staatsblad C Corrosive CLP Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures CMR Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic DDT …Permethrin - Insectenbestrijding kopen? | BESLIST.nl ...

Het middel doodt vrijwel direct bij contact en heeft en nawerking tot 6 weken. Inhoud: 400 ml Werkzame stof: permethrin 0,25% en tetramethrin 0,05% Toelatingsnummer: 12514 N …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van ...

Permethrin (CAS-Nr) 52645-53-1 (EG-Nr) 258-067-9 (EU Identificatie-Nr) 613-058-00-2 0,2% (tech 0,22%) Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Permethrin - Wikipedia

Permethrin mag niet gebruikt worden voor katten, omdat de lever van katten een minder efficiënte glucuronide-conjugatie kent, en daarom katten een acute intoxicatie kunnen oplopen. Voor jonge katten ligt de letale dosis op 50 mg. Permethrin is werkzaam tegen hoofdluis en schurft bij mensen (het middel is weinig toxisch voor de mens).

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

wetten.nl - Regeling - Ontheffing verbod permethrin ...

Besluit van 26 oktober 2005, nr. BWL/2005181143, houdende ontheffing als bedoeld in artikel 16a, eerste lid, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van de verboden van de artikelen 2, eerste lid, en 10, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 ten aanzien van bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof permethrin

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Permethrin 2 gL OL

Permethrin 258-067-9 52645-53-1 Xn, N 20/22, 43, 50/53 0.25 *Voor toelichting R-zinnen zie hoofdstuk 16. 3. Risico's Risico's voor de gezondheid : Na inslikken en daaropvolgend braken, kan het product in de longen terechtkomen, hetgeen verstikking of chemische longontsteking tot gevolg kan hebben. Kan irritatie van huid en ogen veroorzaken.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Structuurformule - Unionpedia

Een structuurformule is een grafische, tweedimensionale weergave van de structuur en enkele andere belangrijke kenmerken van een molecuul. 2730 relaties.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

NONFLAMMABLE AIRCRAFT INSECTICIDE PERMETHRINE

Permethrin Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP) PSA In case of emergency : INRS 00 (33) 1.45.42.59.59 19, rue Georges Bidault 77183 Croissy Beaubourg FRANCE [email protected] Tél : 00 (33) 1.64.11.33.22 Fax : 00 (33) 1.64.11.30.64

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp