MSDS Productinformatie. Sterillium med N NL - PDF Free ...- grote waarde badkamerreiniger msds ,Type van de Controleparameters Basis waarde (Wijze van blootstelling) ethanol TGG-8 uur 260 mg/m3 NL MAC Nadere informatie Kankerverwekkende stoffen. Huidopname. TGG-15 min mg/m3 NL MAC Nadere informatie Kankerverwekkende stoffen.Test allesreinigers | ConsumentenbondDec 09, 2019·Grote verschillen in resultaat. Allesreinigers zijn geschikt om vast en vettig vuil mee weg te krijgen. Niet alle reinigers doen dat even goed. De ene reiniger maakt een stuk beter schoon dan de andere. 2. Goedkoop net zo goed als duur. Goedkope reinigers doen het net zo goed als dure producten. De Beste uit de Test en Beste Koop zijn beide goed.Schoonmaken, schoonmaaktips & inspiratie - Jumbo

Je kent ze vast wel: die grote persen in onze winkels waar je zelf je verse sinaasappelsap kunt tappen. Jaarlijks levert dit zo’n 10 miljoen kilo sinaasappelschillen op. In het kader van ‘minder afval, meer waarde’, geven wij de schillen een tweede leven. We verwerken ze sinds kort in een nieuwe lijn Jumbo huismerk schoonmaakmiddelen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Sanitairreiniger & badkamerreiniger – ProfiSanitair 12x 1 ...

ProfiSanitair is een snelwerkende reiniger die moeiteloos kalkaanslag, huidvet, roest, zeepresten, kopergroen & zwarte aanslag op aluminium en van alle niet-kalkhoudende oppervlakken verwijdert.Voor regelmatig onderhoud van natte ruimten zoals badkuipen, wastafels, douches, wanden, toiletruimten, zwembaden, gootstenen, edelstaal, rubber, kunststof, zuurbestendige plavuizen & tegels.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Keuken multi-ontvetter voordelig bij ALDI

Keuken multi-ontvetter. Effectief tegen verbrand en aangekoekt vet en olie. Geschikt voor diverse oppervlakken. van ALDI. Vind hier alle productinformatie en voeg eenvoudig aan je boodschappenlijstje toe om het in de dichtstbijzijnde winkel te gebruiken.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad Verordening 1907/2006/EC

Quaker State Universal HDX Engine Oil 15W-40 (CJ-4) Versie 1.1 Ingangsdatum 22.02.2010 Veiligheidsinformatieblad Verordening 1907/2006/EC 2/8 Printdatum 23.02.2010 MSDS_NL

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad - Adobe

E-mail: [email protected] 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Raadpleeg een arts (neem indien mogelijk het etiket of dit veiligheidblad mee) Bij acute vergiftigingen kunnen professionele hulpverleners advies inwinnen bij het NVIC, Tel: 030-2748888 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Huidirrit ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Containerdepot – Gasmeetstation Nederland

Gasmeetstation biedt een totale capaciteit voor de opslag van containers voor ruim 1.800 TEU. Een deel hiervan is beschikbaar voor de opslag van containers met gevaarlijke stoffen. Hier zitten wel veel eisen aan verbonden en de containers moeten altijd vooraf aangemeld worden met een DGD of MSDS.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN …

Grote hoeveelheden gemorste stof: Ventileer het gebied. Gemorste stof indammen met zand, aarde of ander geschikt absorptiemiddel. ... waarde TGG (8 uur ppm) MAC-waarde TGG (8 uur mg/m³) MAC-waarde TGG (15 min. ppm) MAC-waarde TGG (15 min. mg/m³) Let op: 1,1,1,2-Tetrafluorethaan (HFK 134a) 000811-97-2 1000 4200 - - MAC 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

MSDS Productinformatie Sterillium med

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD . volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006. Sterillium med . Versie 1.2 Herzieningsdatum 06.01.2015 Printdatum 24.03.2015

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Microsoft

concentratie is gedaald tot beneden de MAC-waarde. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opmerkingen over gezamenlijke opslag Verwijderd houden van: oxyderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren. Aanvullende informatie over opslagomstandigheden De voorzorgsmaatregelen op het etiket dienen in acht te worden genomen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

1,2-dichlooretheen (cis/trans-mengsel) | | Risico's van ...

Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Maximale emissiewaarde (via gestandaardiseerde uitlogingstoets met Liquid/Solid ratio 10) *12. ... geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

1.1 Productidentificatie Paladon 65 vloeistof

· inlichtingengevende sector: E-Mail: [email protected] · 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: Emergency CONTACT (24-Hour-Number): +49 (0)6132-84463 * RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren · 2.1 Indeling van de stof of het mengsel · Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Flam. Liq. 2 H225 Licht ontvlambare vloeistof ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad WATERSTOFPEROXIDE 35%

Grote hoeveelheden gemorst product indammen en verwijderen door opzuigen. Verzamel in een container en indien mogelijk recyclen. Neem het restant op met een inert absorptiemiddel en voer af als gevaarlijk afval. 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Zie ook de rubrieken 8 en 13. RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad

E-mail: [email protected] 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Raadpleeg een arts (neem indien mogelijk het etiket of dit veiligheidblad mee) Antigifcentrum: Tel: 070-245245 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel EUH031 Huidcorr. 1B (H314) Ooglet. 1 (H318) Aquat. acuut 1 (H400) Aquat. chron. 2 (H411)

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

JODIUMTINCTUUR 1% Veiligheidsinformatieblad

JODIUMTINCTUUR 1% Veiligheidsinformatieblad Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 – wijziging (EG) nr. 453/2010 Versie : 2.0 Datum herziening: 26/01/2017

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

FORMALDEHYDE 4% Veiligheidsinformatieblad

FORMALDEHYDE 4% Veiligheidsinformatieblad Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 – wijziging (EG) nr. 453/2010 Versie : 2.0 Datum herziening: 26/01/2017

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Natriumcarbonaat — Chemieleerkracht

Hoewel dit proces effectief was, kon het niet worden gebruikt om grote volumes te produceren. Het eerste proces dat de productie van aanzienlijke hoeveelheden natriumcarbonaat mogelijk maakte, was een synthetisch proces dat bekend staat als het LeBlanc-proces, ontwikkeld door de Franse chemicus Nicolas LeBlanc (1742-1806).

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Chemipro Acid P3-ultrasil 73 - Brouwland

MSDS 004.020.4 - 004.021.2 Chemipro Acid P3-ultrasil 73 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen Opmerkingen voor arts Behandel symptomatisch. Waarschuw onmiddellijk een arts, het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NL) of het Anti-gifcentrum (BE) als grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.: Specifieke behandelingen

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad - Perstorp

Grote brand Waterspray (nevel), Alcoholbestendig schuim. Ongeschikte blusmiddelen Waterstraal, hoog volume. 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende en giftige gassen en dampen: Koolstofmonoxide (CO), Koolstofdioxide (CO2). 5.3. Advies voor ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad

Bij grote lekken, de afvoerbuizen bedekken en dijken bouwen om te voorkomen dat het oplosmiddel het rioleringsysteem binnenkomt of in watermassa's loopt. 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Voorkom uitbreiding lek. Werk van de rand van het lek naar binnen, bedek met bentoniet, vermiculiet, of commercieel

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

MSDS; A-I-LD925; (v1-BE-NL)

[email protected] · Inlichtingengevende sector: tremco illbruck NV Leo Baekelandstraat 3, 2950 Kapellen T: +32 (0) 36646384, F: +32 (0) 36648676 · 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: Tijdens kantooruren T: +32 (0) 36646384. Voor overige uren graag contact opnemen met uw

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Bladzijde: 1/9 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006 ...

Bladzijde: 2/9 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 29.05.2018 Herziening van: 29.05.2018 Handelsnaam: ELAN 6100 DETECTION LIMIT SOLUTION

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Schoonmaken, schoonmaaktips & inspiratie - Jumbo

Je kent ze vast wel: die grote persen in onze winkels waar je zelf je verse sinaasappelsap kunt tappen. Jaarlijks levert dit zo’n 10 miljoen kilo sinaasappelschillen op. In het kader van ‘minder afval, meer waarde’, geven wij de schillen een tweede leven. We verwerken ze sinds kort in een nieuwe lijn Jumbo huismerk schoonmaakmiddelen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

ZWALUW CLEANER (NL)-(NL) (V3) - Login | Content Suite

Bladzijde: 1/9 Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG datum van de druk: 30.09.2015 Herziening van: 30.09.2015Versienummer 3 41.0 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Ethyleenglycol - Ethylene glycol - qaz.wiki

Ethyleenglycol is matig giftig, met een orale LDL Lo = 786 mg / kg voor mensen. Het grootste gevaar is te wijten aan de zoete smaak, die kinderen en dieren kan aantrekken. Bij inname wordt ethyleenglycol geoxideerd tot glycolzuur , dat op zijn beurt wordt geoxideerd tot oxaalzuur , dat giftig is.Het en zijn giftige bijproducten tasten eerst het centrale zenuwstelsel aan , dan het hart en ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp