BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN- behandeling van toxiciteit voor muggensproeisystemen ,Voor behandeling van ernstige of onverdraagbare bijwerkingen (AE's) kan het nodig zijn de dosis van Kisqali tijdelijk te verlagen of de behandeling met Kisqali te onderbreken of te staken. Als verlaging van de dosis nodig is, kunnen de richtlijnen voor een aanbevolen verlaging van …1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL VELCADE 1 mg poeder …Dosisaanpassingen tijdens behandeling en hernieuwde start van de behandeling bij monotherapie De VELCADE-behandeling moet onderbroken worden als niet-hematologische graad-3-toxiciteit optreedt of hematologische graad-4-toxiciteit, met uitzondering van neuropathie, zoals hieronder wordt toegelicht (zie ook rubriek 4.4).1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

toxiciteit voor geneesmiddelen). Hemorragie op de aanbrengingsplaats Erythemateuze reacties van de gezonde huid vormen de enige belemmering voor het uitvoeren van de behandeling. Deze zijn vaak matig, maar kunnen in sommige gevallen leiden tot een althans tijdelijke stopzetting van de behandeling Deze reacties kunnen worden behandeld door ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Werkzaamheid/toxiciteit bij de behandeling van niet ...

De behandeling van mycobacteriën met medenemen van de gebruikte doses en het monitoren van antibioticaspiegels, is gebaseerd op de richtlijnen van de CFF en ECFS, geëxtrapoleerd uit patiënten zonder cystic fibrosis. Voor veel antibiotica is de optimale dosering in deze specifieke populatie niet …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Cardiovasculaire toxiciteit van rofecoxib in de APPROVe ...

De studie werd ongeveer twee maanden voor de geplande afronding voortijdig gestopt, vanwege de cardiovasculaire toxiciteit van rofecoxib. Na afbreken van de studie en dus na stoppen van de behandeling werden alle patiënten minimaal een jaar gevolgd voor onderzoek naar cardiovasculaire incidenten en kanker.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Avastin (bevacuzimab) bij combinatiegebruik voor de ...

Volgend op nieuwe gegevens, die de werkzaamheid van de combinatie van bevacizumab (toegelaten onder de naam Avastin) met docetaxel in vraag stellen bij de behandeling van borstkanker, heeft het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) de risico-batenverhouding van de combinatie van Avastin met docetaxel of paclitaxel opnieuw …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Borstkanker - Zorg voor de patiënt met gemetastaseerde ...

Door de sterk verbeterde behandeling van borstkanker en van de metastasen is de levensverwachting van patiënten met borstkanker toegenomen. De behandelingen en de symptomen van voortgeschreden ziekte hebben tot gevolg, dat er sprake kan zijn van een breed scala aan niet-tumorspecifieke klachten.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Het effect van dosisverhoging op de maag toxiciteit bij de ...

Betreft het effect van maag vullen, aangezien er geen maag vulling protocol voor de SCOPE 1 trial een ruimte voor verdere werkzaamheden zou doen; om te onderzoeken welke effecten eventueel het opnemen van een vulling of adem greep protocol op de maag toxiciteit en dosisverdeling zou hebben bij behandeling lagere oesofagale tumoren.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Borstkanker - Organisatie van zorg - Richtlijn ...

Het KWF heeft naar aanleiding van het rapport van de Gezondheidsraad (2007) een signaleringsrapport gepubliceerd: Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn. Hierin is de rol van de eerste lijn aan de orde gesteld. In het algemeen wordt in de fase na de primaire behandeling voor kanker ook vaak een beroep gedaan op de huisarts.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Toxiciteit (of giftigheid) | Lexicon | Stichting tegen Kanker

Belang van het toxische of schadelijke effect van een stof die aan iemand toegediend wordt. In de geneeskunde wordt de toxiciteit gebruikt om de ongewenste of schadelijke bijwerkingen van een geneesmiddel te beschrijven.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

180730 v29.0 (var II/89+MAH Transfer) Abraxane EU PI NL-NL ...

graad3 of4 niet-hematologische toxiciteit moet de behandeling worden onderbroken, totdat de toxiciteit verbetert tot ≤graad2, waarna de behandeling wordt hervat volgens de richtlijnen in Tabel5. Tabel5: Dosisverlagingen voor niet-hematologische toxiciteit bij patiënten met niet-kleincellige longkanker

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN ...

Voor instructies over de reconstitutie en verdunning van het geneesmiddel voorafgaand aan toediening, zie rubriek 6.6. 4.3 Contra-indicaties • Geschiedenis van ernstige overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. • Ernstig verminderde leverfunctie

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

venetoclax - Farmacotherapeutisch Kompas

Indien toch gekozen wordt voor een combinatie, dan de patiënt nauwlettend controleren op tekenen van toxiciteit van het substraat. De werkzaamheid en veiligheid van immunisatie met levende verzwakte vaccins tijdens of na de behandeling met venetoclax zijn niet onderzocht.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Late effecten van adjuvante behandeling voor een ...

Jun 15, 2013·Veel nadelige effecten van behandelingen van borstkanker treden pas laat op. Voorbeelden hiervan zijn cardiotoxiciteit, ontwikkeling van het metabool syndroom, en osteoporose. Deze late effecten worden mogelijk gunstig beïnvloed of voorkomen, mits tijdig opgespoord. Patiënt en huisarts dienen deelgenoot te worden van de zorg voor deze potentiële late toxiciteit.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Richtlijn acute lymfatische leukemie Diagnostiek en ...

Aangezien de resultaten van behandeling van adolescenten met pediatrische protocollen een significant betere uitkomst geven dan behandeling op basis van protocollen ontwikkeld voor volwassenen, heeft een meer intensieve behandeling gestoeld op pediatrische protocollen voor volwassen ALL patiënten vanaf 2005 zijn intrede gedaan in Nederland.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

KlINISCHE lES Voorkómen van ernstige toxiciteit bij ...

op.1,2 Bij ernstige toxiciteit wordt de behandeling tijdelijk onderbroken of zelfs beëindigd, en is ziekenhuisopname geïndiceerd tot de patiënt is hersteld van de bijwerkin-gen. De belangrijkste oorzaak voor deze intolerantie voor flu-oropyrimidines is deficiëntie van het enzym dihydropy-rimidine-dehydrogenase (DPD). Ongeveer 4% van de

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

oxaliplatine - Farmacotherapeutisch Kompas

oxaliplatine vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Voor de behandeling van colorectaal carcinoom staat op oncoline de geldende behandelrichtlijn, met de plaats van oxaliplatine hierbij.. Indicaties In combinatie met 5-fluoro-uracil en folinezuur (FOLFOX) voor de: adjuvante behandeling van stadium III (Duke's C) coloncarcinoom na volledige resectie van de primaire tumor;

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

DEEL B: METHODEN VOOR DE BEPALING VAN DE …

dosisniveau dat tekenen van toxiciteit bij proefdieren tot gevolg heeft zonder dat dit belangrijke gevolgen heeft voor de overleving in de test waarin ze wordt gebruikt. xi) Huidirritatie is het ontstaan van een ontstekingsreactie in de huid door het toedienen van een teststof op de huid.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Werkzaamheid/toxiciteit bij de behandeling van niet ...

De behandeling van mycobacteriën met medenemen van de gebruikte doses en het monitoren van antibioticaspiegels, is gebaseerd op de richtlijnen van de CFF en ECFS, geëxtrapoleerd uit patiënten zonder cystic fibrosis. Voor veel antibiotica is de optimale dosering in deze specifieke populatie niet …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Nieuwe horizonten voor behandeling van GIST - Actualiteit ...

Voor sunitinib vond men dat 33% van de patiënten een Cmin 37,5 ng/ml had (7). Recent werd een retrospectieve studie uitgevoerd bij patiënten die met imatinibbehandeling startten aan een dosis van 400 mg en voor dewelke PK-metingen voorhanden waren (8). Van de 169 patiënten bleken er 126 (75%) een plasmaconcentratie onder de Cmin te hebben.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Ernstige toxiciteit na behandeling met capecitabine en ...

Heterozygotie voor deze mutatie komt voor bij 1,8 van de Nederlandse populatie11 en kan worden aangetoond bij 25 van de patiënten die op 5-FU reageren met graad III-IV-toxiciteit.11-13 Als grenswaarde waaronder mensen te weinig DPD-activiteit in hun lichaam hebben om de 5-FU-therapie relatief veilig te kunnen ontvangen, wordt momenteel een ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

190402 v24.0 Vidaza EU PI NL-NL PRINT 1. NAAM VAN HET ...

Hematologische toxiciteit Behandeling met azacitidine wordt geassocieerd met anemie, neutropenie en trombocytopenie, in het bijzonder gedurende de eerste2cycli (zie rubriek4.8). Wanneer nodig moeten complete bloedtellingen worden verricht voor het bewaken van de respons en de toxiciteit, maar tenminste voorafgaand aan elke behandelingscyclus.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Updates t.o.v. Ministerieel goedgekeurde versie van 20 ...

toxiciteit voor de luminescente bacterie (Aliivibrio fischeri) 11/2020 . Grondige revisie. WAC/V/B/00 5 Zahn -Wellens test op afvalwaters: bioelimineerbaarheid van DOC en toxiciteit na 7 tot 28 dagen behandeling 11/2020 . Grondige revisie. WAC/V/B/007 Ecotoxiciteitstest met vissen: acute toxiciteit voor forel (Oncorhynchus mykiss)

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Psychische bijwerkingen van behandeling met bisfosfonaten ...

In verband met de wens voor verdere behandeling van de osteoporose, startte op haar 56e behandeling met pamidroninezuur, via intraveneuze toediening van 90 mg in een voorgenomen driemaandelijks schema. Snel hierna ontwikkelden zich dezelfde klachten van gedragsveranderingen, opvliegendheid en neerslachtigheid, welke uiteindelijk pas na 2 ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Optie bij recidief van agressieve en zeldzame lymfoom ...

milde toxiciteit zien. De meest gemelde bijwerkingen betrof-fen graad 1-2. De vaakst voorkomende bijwerkingen (≥ 20%) ... chemotherapeutica voor de behandeling van oudere en

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN ...

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE VORM Poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie. Paarse, gevriesdroogde massa. 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties Vyxeos liposomal is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met nieuw gediagnosticeerde,

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp