wetten.nl - Regeling - Warenwetregeling drukapparatuur ...- onder druk staande remreiniger sproeier havenvracht ,Drukvaten en installatieleidingen, alsmede de bijbehorende veiligheidsappendages waardoor zij worden beveiligd, en bijbehorende onder druk staande appendages zijn aangewezen voor en worden onderworpen aan de keuring voor ingebruikneming, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van het besluit, en de herkeuring, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van het besluit, voor zover het betreft:RUBRIEK 1 : IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL …H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Algemene voorzorgsmaatregelen : P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Bladzijde: 1/9 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006 ...

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C, bijv. door gloeilampen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. · 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten · Opslag: · Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Op een koele plaats bewaren.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Waarom, wanneer, wat, wie en hoe? Keuring van druk ...

- onder druk staande appendages. Voor alle onderdelen geldt dat ook de elementen die zijn bevestigd aan de onder druk staande delen, vallen onder de term ‘drukapparatuur’. In de praktijk zijn verschillende vormen van drukapparatuur mogelijk: - Enkelvoudige drukapparatuur , zoals de hierboven genoemde drukvaten, maar ook warmtewisselaars,

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Richtlijn drukapparatuur – Machinerichtlijn

drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages en onder druk staande appendages. Voor zover van toepassing omvat de drukapparatuur ook de elementen die bevestigd zijn aan onder druk staande delen, zoals flenzen, tubulures, koppelingen, hijsogen, enz.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

FsdvKJFDksu;jlg bsUJLKIGV vbsdKJLGV su;k

onder druk vrijkomt! • U moet minstens 1 liter olie opgevangen hebben in de tijdspanne van 10 seconden. • Indien u een zwakke oliedruk vaststelt, is het circuit nog niet gereinigd. Herhaal de voorgaande stappen. STAP 2 : CONTROLE VAN DE AFGEVOERDE OLIE • Indien het oliedebiet uit stap 1 voldoende geacht wordt, monteer de turbo en bevestig de

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Loctite Remmenreiniger SF7235 600ml - LC2099338 in Olie ...

Loctite Remmenreiniger SF7235 600ml - LC2099338 in Olie & Smeermiddelen / Technische sprays / Reiniging / Reinigings spray

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgensCEE/91/155 Remreiniger

R-Zinnen - S-Zinnen : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen boven de 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Buiten bereik van kinderen houden.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Carburateur schoonmaken - Klus auto

Oudere auto’s hebben vaak een carburateur om het brandstofmengsel in de motor te krijgen. Het is vrij essentieel dat je carborateur goed werkt, anders loopt je auto niet mooi. Mijn Volvo 245 fluit vanuit de carburateur, ik heb besloten om een extra exemplaar te kopen, deze schoon te maken en te vervangen voor het oude […]

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

WD-40 Remmenreiniger 500 ml kopen bij HORNBACH

(H229) Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. (H411) Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. (H315) Veroorzaakt huidirritatie. (H319) Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (H336) Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen) (P102) Buiten het bereik van kinderen houden.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp