Article | Revue de Droit commercial- dimethoaatinsecticide basf pdf fusieovereenkomst ,PDF. février 1, 2009 ... De Duitse vennootschap Sevic Systems AG, gevestigd in het Duitse Neuwied, had in 2002 een fusieovereenkomst gesloten met het Luxemburgse Security Vision Concept SA, met zetel te Luxemburg, waarbij voorzien werd in de ontbinding zonder vereffening van laatstgenoemde vennootschap en de overdracht onder algemene titel van ...Vrijwillige veiligheidsinformatie volgens het ...RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1 Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO₂)Pigmentactiviteiten BASF naar DIC | PRINTmatters

Sep 10, 2019·Chemiegigant BASF verkoopt zijn wereldwijde pigmentactiviteiten voor 1,15 miljard euro aan het Japanse DIC Corporation. Voor BASF zijn pigmenten niet langer een kernactiviteit, wel voor DIC Corporation, dat ook eigenaar is van inktfabrikant Sun Chemical.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad - PDF Free Download

Veiligheidsinformatieblad bladzijde: 1/54 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming Productidentificatie Tinuvin 770 DF Chemische naam: Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Product zoeken - BASF

1,4SIGHT, Laat ze in rust ! De natuurlijke kiemrust verlenger voor aardappelen tijdens de bewaring. 1,4SIGHT® bevat 98 % 1,4-dimethylnaftaleen (1,4DMN) en geeft een natuurlijke langdurige kiemrust bij aardappelen. 1,4DMN komt van nature voor in aardappelen. 1,4DMN onderdrukt de kieming, de ademhaling wordt verlaagd en de aardappelen komen tot rust.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

BASF blijft investeren in Antwerpse site - PDF Free Download

1 {Zij aan Zij juni 2012 Verslag Burenoverleg} BASF blijft investeren in Antwerpse site Philippe Heyvaert, Manager external communication & governmental relations, gaf tijdens het laatste burenoverleg een presentatie over de resultaten 2011 van BASF Antwerpen. In vergelijking met 2010 steeg de omzet met 14,8% tot 6,96 miljard en het bedrijfsresultaat van 750 miljoen met 41,4%.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad - BASF

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (E G) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging. Datum / herzien op: 15.07.2016 Versie: 2.2 Product: VIVANDO (ID Nr. 30211625/SDS_CPA_NL/NL) drukdatum 18.07.2016 Aquatic Chronic 2 H411, EUH401, H411, EUH401

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Chemicaliën - BASF

Het Chemicals-segment richt zich op het behoud en de ontwikkeling van BASF’s Productieverbund. Ons unieke Verbund-systeem van sterk geïntegreerde productiesites biedt aanzienlijke concurrentievoordelen. De belangrijkste factoren die bijdragen tot het succes van dit segment zijn operationele en ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Chemicaliën - BASF

Het segment Chemicals richt zich op het handhaven en verder ontwikkeling van het 'Verbund'-productiesysteem van BASF. Ons unieke Verbund-systeem van uiterst integrale productiecentra biedt aanzienlijke concurrentievoordelen. De belangrijkste succesfactoren voor dit segment zijn operationele en technologische excellentie, schaaleffecten ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Veiligheidsinformatieblad - BASF

BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Contactadres: BASF Nederland B. V. Postbus 1019 6801 MC Arnhem NETHERLANDS _____ Telefoon: +45 32 6-60700 e-mail adres: [email protected] 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 30 …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp